[Home] [로그인] [회원가입]
 


 
뉴욕노회
처음 (총수 : 4)
노회명 구분 이름 교회명 전화번호 E-mail
 일본노회  Rev.  강태영  요한사이타마기독교회  090-4245-7400  yohan.tykang@gmail.com
 일본노회  Rev.  박종국  요한시즈오카기독교회  090-6619-9410  yohan.haparkuk@gmail.com
 일본노회  Rev.  심창현  요한 동경기독교회  090-6108-4394  yohan.simttol@gmail.com
 일본노회  Rev.  채연배  츠쿠바그리스도사랑의교회  090-7017-9397  yohan.bchae@gmail.com

 

관리자: 장세일 목사,__303 Master Derby Drive Havre de Grace, MD 21078
실무자: 김정길 간사