[Home] [로그인] [회원가입]
 


 
뉴욕노회
처음 (총수 : 41)
노회명 구분 이름 교회명 전화번호 E-mail
 중남미노회  Rev.  문익배  선교기념교회  (591-3)347-8535  moonikbai@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  황희수  선교 교회  (519-4)428-7721  boliviahwang@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  최상락  갈릴리선교교회  (591-3)334-6157  sangrakchoi@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  황윤일  선교동역자  (51-64)57-2525  peruhwang@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  이상기  선교동역자  (55-11)29-1856  leesanggiperu@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  박맹춘  리마한인연합교회  (51-1)447-8999  maeng-choonp@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  김현곤  선교동역자    imson2@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  김명수  선교동역자  (51-1)472-7163  timoteokim@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  김용선  파마나 한인교회  (507)317-6035  kikikuku1@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  유승혁  리마한인연합교회  (51-1)225-2481  sionbible@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  김성광  선교동역자  (595-21)293-147  canaansk@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  계 만  남미교회  (595-21)201-171  kaemanpy@yahoo.co.kr
 중남미노회  Rev.  신현광  선교동역자  (595-61)570-849  shin@e-lapaz.org
 중남미노회  Rev.  이성우  선교동역자    
 중남미노회  Rev.  임성익  선교동역자  (595-21)502-901  samuellim77@hanamil.net
 중남미노회  Rev.  노승호  사랑의 교회  (595-981)688-343  snoh1691@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  이재삼  한국인교회  (54-11)4958-5803  samuelsam@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  이성우  시온교회  (54-11)4901-3283  leesung46@yahoo.co.kr
 중남미노회  Rev.  이형석  신성교회  (54-11)4901-4601  argenlee@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  이성훈    (54-11)4922-1926  yee4079@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  이병일  선교동역자  (54-11)4956-0361  juanil@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  김현동  소망교회    
 중남미노회  Rev.  김효섭    (54-11)4612-0628  
 중남미노회  Rev.  이덕규  선교동역자  0054-2944-428613 qhi_yee@hotmail.com  
 중남미노회  Rev.  김건형  선교동역자    
 중남미노회  Rev.  장경호  선교동역자  (54-261)420-0450 javier810@hanmail.net  
 중남미노회  Rev.  최종세  칠레영락교회  (56-2)732-0442  sfman70@naver.com
 중남미노회  Rev.  이화평  선교동역자  (55-11)6674-9569  pedrolee153@naver.com
 중남미노회  Rev.  김요환  쌍 파울로 연합교회  (55-11)278-2555  
 중남미노회  Rev.  김창신  선교동역자  (55-11)681-8384  acskim@hanmail.net
 중남미노회  Rev.  강성일  선교동역자  (56-86)223-4673  
 중남미노회  Rev.  김장호  선교동역자    presb_janghokim@hotmail.com
 중남미노회  Rev.  김철기  선교동역자    
 중남미노회  Eld.  석학록  리마한인연합교회  (54-11)4901-0309/4954-5189  
 중남미노회  Eld.  김영옥  남미교회  (595-21)205-579  
 중남미노회  Eld.  장진구  남미교회  (595-21)205-579  
 중남미노회  Eld.  김호상  안디옥교회  (55-11)6604-1315  
 중남미노회  Eld.  전철배  신성교회  (54-11)4633-3151  
 중남미노회  Eld.  최선택  영락교회  562-274-1382  nozelchile@hotmail.com
 중남미노회  Eld.  박기철  영락교회    
 중남미노회  목사  강성복  안디옥교회  5511-99633-0166  billykang901222@gmail.com

 

관리자: 장세일 목사,__303 Master Derby Drive Havre de Grace, MD 21078
실무자: 김정길 간사